ZASADY KONKURSU „ODGADNIJ SPONSORA TYTULARNEGO FESTIWALU KOLORÓW 2023”

1.    Rozwiąż rebus umieszczony na grafice posta konkursowego.
2.    Odpowiedz na pytanie: Za co uwielbiasz tę markę oraz z czym Ci się ona kojarzy?
3.    Konkurs trwa od dnia 08.05.2023 do dnia 12.05.2023 do godziny 12:00.
 
Zostawienie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs „Odgadnij sponsora tytularnego Festiwalu Kolorów 2023”

I Postanowienia ogólne
1.    Konkurs „Odgadnij sponsora tytularnego Festiwalu Kolorów 2023” (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez Stowarzyszenie Festiwal Kolorów, z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 4a/8, 02-513 Warszawa, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000507070, nr REGON 147222005 reprezentowanym przez: Ewelinę Safiejko – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „organizatorem”
2.    Fundatorem nagrody w Konkursie jest Stowarzyszenie Festiwal Kolorów z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 4a/8, 02-513 Warszawa.
3.    Konkurs prowadzony jest w celu przedstawienia Sponsora Tytularnego trasy Festiwalu Kolorów w 2023 roku.
4.    Informacje na temat Konkursu dostępne są na fanpage’u Festiwal Kolorów na stronie Facebook znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/Festiwal.Kolorow/
5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.    Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 08.05.2023 i trwa do 12.05.2023. do godz. 12.00.
7.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 1 dnia od daty zakończenia konkursu.
8.    Zwycięzca zostanie wyłoniony przez organizatora metodą losową poprzez losowanie. Treść komentarza musi zawierać poprawne rozwiązanie rebusu stanowiącego zadanie konkursowe, a także musi odpowiadać na zadane w treści postu pytanie: Za co uwielbiasz tę markę oraz co Ci się z nią kojarzy?
9.    Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
10.    Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie konta na portalu Facebook.

II Zasady Konkursu
11.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę opiekuna prawnego.
12.    Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez zostawienie komentarza pod plakatem konkursowym znajdującym się profilu Festiwalu Kolorów na Facebooku (https://www.facebook.com/Festiwal.Kolorow).
13.    Każdy uczestnik konkursu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu.
14.    Zadaniem Uczestników jest:
a)    Rozwiązanie rebusu i napisanie poprawnej odpowiedzi w komentarzu.
b)    Wzbogacenie komentarza o odpowiedź na pytanie konkursowe brzmiące: Dlaczego uwielbiasz tę markę i z czym Ci się kojarzy?
15.    Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze 1 (słownie: jednego) laureata.
16.    Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:
1)    wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,
2)    wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez laureatów konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika na prośbę organizatora oraz publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.
3)    udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
i.    zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
ii.    wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
iii.    łączenie z innymi utworami lub podział na części,
iv.    dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz
Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,
v.    wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
vi.    w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
vii.    udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

III Rozwiązanie Konkursu
17.    Organizator wyłoni zwycięzców zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Wyłonienie nastąpi do dnia 13.05.2023.
18.    Zwycięzcą konkursu zostanie wylosowana osoba, która spełni warunki konkursu.
19.    Informacja o zwycięzcy (jego imię i nazwisko), zostanie opublikowana na Facebooku Festiwal Kolorów w ciągu 1 dnia roboczego od daty ich wyłonienia.
20.    W celu poczynienia dalszych kroków związanych z przekazaniem nagrody zwycięzcy Festiwal Kolorów skontaktuje się z wygranym za pośrednictwem wiadomości prywatnej.


IV. Ochrona danych osobowych:

1.    Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Stowarzyszenie Festiwal Kolorów, z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 4a/8, 02-513 Warszawa, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000507070, nr REGON 147222005 reprezentowanym przez: Ewelinę Safiejko – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „organizatorem”
2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
3.    Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
4.    W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody.
5.    W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane uczestnika konkursu w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych uczestnika konkursu istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów uczestnika konkursu, praw i wolności lub dane uczestnika konkursu będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.    Z Administratorami można kontaktować się w następujący sposób: kontakt@festiwalkolorow.pl
7.    Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi:
1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5)    prawo do przenoszenia danych;
6)    prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Postanowienia ogólne

8.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
9.    Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia co do przebiegu konkursu powinny być składane na adres e-mail kontakt@festiwalkolorow.pl  w terminie 14 dni. Reklamacja lub zastrzeżenia rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
10.    W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

FAQ
Facebook Instagram Youtube TikTok

Polski Fundusz Rozwoju